Japan Rail Pass
  • JRPASS
  • Bhutan Japan
  • $365
  • daily
  • 7 Days